Věda a výzkum

Klinika se řadu let zapojuje do výzkumu nových protinádorových léků a nových kombinovaných postupů. Jako jedno z prvních pracovišť v České republice jsme začali provádět konkomitantní radiochemoterapii (souběžná aplikace chemoterapie a ionizujícího záření).

V současné době je výzkum zaměřen zejména na cílenou léčbu nádorových onemocnění. Na pracovišti probíhá řada studií cílené léčby u karcinomu prsu, karcinomu ledviny a kolorektálního karcinomu, melanomu. Výzkumná aktivita se rovněž zaměřuje na studium parametrů systémové zánětlivé odpovědi u oxidačního stresu. Významná je i publikační aktivita pracoviště, v současné době pracovníci onkologické kliniky publikují kolem 25 sdělení v časopisech s impact faktorem ročně.

Laboratoře Molekulární Onkologie a Farmakogenomiky (LMOF)

Laboratoř se zabývá především komplexním výzkumem vlivu genetických faktorů na vznik nádorů a průběh onkologických onemocnění.

Sledujeme vnímavost osob vůči expozici chemických látek a analyzujeme vliv genetických polymorfismů (http://www.szu.cz/uploads/documents/CLC/OTLVS/olt/genpolym.html) enzymů metabolismu v predikci rizika vzniku poškození genetického materiálu a následně nádorových onemocnění.

Dalším cílem je studium průběhu nádorového onemocnění a využití jeho charakteristiky k definici terapeuticky významných genetických a epigenetických profilů (farmakogenomika – http://www.szu.cz/uploads/documents/CLC/OTLVS/olt/fartox.html) pro individualizovanou léčbu pacientů a v konečném důsledku i k cílenému vývoji léčiv specificky poškozujících nádorové buňky. Neméně významnou částí naší práce je i studium imunitní odpovědi a jejího vlivu na výsledky onkologické léčby.

Na modelových nádorových buněčných liniích sledujeme mechanismy účinků známých protinádorových léčiv a hledáme možnosti zvýšení jejich léčebného efektu. Dále studujeme nová léčiva, která dosud nebyla zařazena do klinických studií a probíhá rozvoj buněčných modelů nádorového bujení.

Pracovníci laboratoře se účastní řešení řady domácích i zahraničních grantových projektů  (http://www.szu.cz/grantove-projekty-resene-ot-v-soucasnosti) publikují výsledky v odborných časopisech (http://www.szu.cz/publikace-ot) přednášejí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a vedou studenty v rámci pregraduálních i doktorandských studií (http://www.szu.cz/uploads/documents/CLC/OTLVS/olt/ddprace.html) na Lékařské fakultě, Přírodovědecké fakultě a Fakultě zdravotnických věd UP.

Vedoucí:

Zástupce vedoucího odborné skupiny:

Pracovníci:

Ph.Dd studenti:

 • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
 • MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
 • MUDr. Magdaléna Hudcová, Ph.D.
 • MUDr. Radmila Lemstrová, PhD.
 • Mgr. Dominika Flašarová
 • Mgr. Kateřina Kolářová
 • MUDr. Zuzana Vlachová
 • MUDr. Martina Spisarová
 • MUDr. Marie Bartoušková
 • Mgr. Tomáš Zemánek
 • Mgr. Jan Skácel
 • MUDr. Nikol Rušarová 

Současné grantové projekty:

Studium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatu, NV16-28375A
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta,
Řešitel: doc. Mudr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, PhD., Období řešení projektu: 2016 – 2019

Využití disulfiramu v nové roli léčebného prostředku pro rekurentní metastatické nádory prsu, NV16-32030A
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Spoluřešitel: Prof. Mudr. Bohuslav Melichar, PhD., Období řešení projektu: 2016 – 2019

Význam markerů oxysterolové dráhy pro hormonální terapii karcinomu prsu, NV17-28470A
Hlavní příjemce: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze,
Spoluřešitel: doc. Mudr. David Vrána.PhD, Období řešení projektu: 2017 – 2020

Genetické a epigenetické prediktivní biomarkery úspěšnosti léčby inhibitory angiogeneze u pacientů s karcinomem kolorekta, NV16-32198A
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta,
Spoluřešitel: Mudr. Hana Študentová, PhD., Období řešení projektu: 2016 – 2019

Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce, NV17-29389A
Příjemce: Masarykův onkologický ústav,
Spoluřešitel: Mudr. Hana Študentová, Období řešení projektu: 2017 – 2020

Sekvestrace inhibitorů tyrosinových kinas lysozomy a léková resistence u nádorových buněk, 17-16614S 
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta,
Spoluřešitel: Mudr. Hana Študentová, PhD., Období řešení projektu: 2016 – 2019

Studium specifických faktorů ovlivňujících toxicitu hypertermické intraperitoneální chemoterapie, NV18-03-00130
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta
Řešitel: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Období řešení projektu 2018 – 2021

Charakterizace lidského lipidomu a metabolomu pro personalizovanou zdravotní péči a hledání biomarkerů: studie rakoviny ledvin, 18-12204S
Příjemce: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, prof. Ing.Michal Holčapek, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 – 2021

Pro studenty přírodovědných oborů a medicíny:

V laboratořích LMOF je možno absolvovat prázdninovou praxi, či si vybrat některé z témat pro diplomovou či dizertační práci. Pro aktuální seznam projektů a témat prosím kontaktujte doc. Mohelníkovou Duchoňovou.

V případě řešení diplomové či dizertační práce v rámci grantového projektu poskytujeme studentům pracovní úvazek na LF UPOL.