Věda a výzkum

Klinika se řadu let zapojuje do výzkumu nových protinádorových léků a nových kombinovaných postupů. Jako jedno z prvních pracovišť v České republice jsme začali provádět konkomitantní radiochemoterapii (souběžná aplikace chemoterapie a ionizujícího záření).

V současné době je výzkum zaměřen zejména na cílenou léčbu nádorových onemocnění. Na pracovišti probíhá řada studií cílené léčby u karcinomu prsu, karcinomu ledviny a kolorektálního karcinomu, melanomu. Výzkumná aktivita se rovněž zaměřuje na studium parametrů systémové zánětlivé odpovědi u oxidačního stresu. Významná je i publikační aktivita pracoviště, v současné době pracovníci onkologické kliniky publikují kolem 25 sdělení v časopisech s impact faktorem ročně.

Laboratoře Molekulární Onkologie a Farmakogenomiky (LMOF)

Laboratoř se zabývá především komplexním výzkumem vlivu genetických faktorů na vznik nádorů a průběh onkologických onemocnění.

Sledujeme vnímavost osob vůči expozici chemických látek a analyzujeme vliv genetických polymorfismů (http://www.szu.cz/uploads/documents/CLC/OTLVS/olt/genpolym.html) enzymů metabolismu v predikci rizika vzniku poškození genetického materiálu a následně nádorových onemocnění.

Dalším cílem je studium průběhu nádorového onemocnění a využití jeho charakteristiky k definici terapeuticky významných genetických a epigenetických profilů (farmakogenomika – http://www.szu.cz/uploads/documents/CLC/OTLVS/olt/fartox.html) pro individualizovanou léčbu pacientů a v konečném důsledku i k cílenému vývoji léčiv specificky poškozujících nádorové buňky. Neméně významnou částí naší práce je i studium imunitní odpovědi a jejího vlivu na výsledky onkologické léčby.

Na modelových nádorových buněčných liniích sledujeme mechanismy účinků známých protinádorových léčiv a hledáme možnosti zvýšení jejich léčebného efektu. Dále studujeme nová léčiva, která dosud nebyla zařazena do klinických studií a probíhá rozvoj buněčných modelů nádorového bujení.

Pracovníci laboratoře se účastní řešení řady domácích i zahraničních grantových projektů  (http://www.szu.cz/grantove-projekty-resene-ot-v-soucasnosti) publikují výsledky v odborných časopisech (http://www.szu.cz/publikace-ot) přednášejí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a vedou studenty v rámci pregraduálních i doktorandských studií (http://www.szu.cz/uploads/documents/CLC/OTLVS/olt/ddprace.html) na Lékařské fakultě, Přírodovědecké fakultě a Fakultě zdravotnických věd UP.

Vedoucí:

Zástupce vedoucího odborné skupiny:

Pracovníci:

Ph.D. studenti:

 • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
 • doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
 • MUDr. Magdaléna Hudcová, Ph.D.
 • MUDr. Radmila Lemstrová, PhD.
 • Mgr. Dominika Flašarová
 • Mgr. Kateřina Kolářová
 • MUDr. Zuzana Vlachová, Ph.D.
 • MUDr. Martina Spisarová, Ph.D.
 • MUDr. Marie Bartoušková
 • Mgr. Tomáš Zemánek
 • Mgr. Jan Skácel
 • MUDr. Nikol Rušarová 

 

Aktuální projekty na Onkologické klinice FN Olomouc 

 • Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce, NV17-29389A
  Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav,
  Spoluřešitel: MUDr. Hana Študentová, Ph.D., Období řešení projektu: 2017 – 2023
 • Studium specifických podskupin u pacientů s adenokarcinomem pankreatu, 19-03-00097
  Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta
  Řešitel: doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., Období řešení projektu: 2019 – 2022
 • Analýza heterogenity pokročilých karcinomů prostaty a nové přístupy pro výběr terapie, NV20-03-00201
  Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta
  Spoluřešitel: MUDr. Hana Študentová, Ph.D., Období řešení projektu: 2020 – 2023
 • Prospektivní studie na včasnou detekci karcinomu pankreatu a sledování průběhu léčby na základě lipidomického profilování hmotnostní spektrometrií, NU21-03-00499
  Příjemce: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
  Spoluřešitel: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Období řešení projektu: 2021 – 2024
 • Multiomický přístup k vývoji biomarkerů predikce rezistence karcinomu prsu, NU22-08-00281
  Příjemce: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, Mgr. Viktor Hlaváč, Ph.D.
  Spoluřešitel: Doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., Období řešení projektu: 2022 – 2025
 • FMISO-based adaptivní radioterapie nádorů hlavy a krku – prospektivní multicentrická studie, NU22-03-00435
  Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Řešitel: Prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D., Období řešení projektu: 2022 – 2025
 •  

Pro studenty přírodovědných oborů a medicíny:

V laboratořích LMOF je možno absolvovat prázdninovou praxi, či si vybrat některé z témat pro diplomovou či dizertační práci. Pro aktuální seznam projektů a témat prosím kontaktujte prof. Mohelníkovou Duchoňovou.

V případě řešení diplomové či dizertační práce v rámci grantového projektu poskytujeme studentům pracovní úvazek na LF UPOL.