JAKOU PÉČI POSKYTUJEME

Onkologická klinika nabízí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti, jako jsou například:

 • diagnostika a léčba karcinomů prsu, zářením, cílenou léčbou, chemoterapií, hormonální terapií,
 • komplexní léčba nádorů hlavy a krku včetně cílené léčby,
 • komplexní léčba kolorektálních karcinomů včetně cílené léčby,
 • komplexní léčba nádorů jícnu a žaludku,
 • komplexní léčba nádorů plic,
 • komplexní léčba nádorů ledvin včetně cílené léčby,
 • komplexní léčba maligního melanomu včetně cílené léčby,
 • radioterapie, chemoterapie a cílená léčba sarkomů měkkých tkání,
 • radioterapie a chemoterapie nádorů mozku,

 • radioterapie a chemoterapie nádorů uropoetického systému,
 • radioterapie, chemoterapie a cílená léčba epiteliálních kožních nádorů,
 • komplexní léčba u gynekologických nádorů,
 • cílená léčba a radioterapie nádorů štítné žlázy,
 • celotělové ozáření u vybraných diagnóz,
 • stereotaktická radioterapie,
 • nenádorová radioterapie,
 • léčba symptomatická, ostatní léčba dle indikace.

Výše uvedené činnosti spadají do rámce základní onkologické péče, jejíž spádová oblast je dána rámcem Olomouckého kraje.

Nad rámec kraje zajišťuje klinika péči o pacienty v následujících oblastech:

 • kombinovaná radiochemoterapie nádorů hlavu a krku včetně cílené léčby,
 • léčba gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST),
 • kombinovaná radiochemoterapie nádorů jícnu,
 • brachyradioterapie u nádorů plic, čípku a těla děložního, prsu, jícnu a sarkomů měkkých tkání, žlučových cest,
 • muláže u kožních tumorů,
 • léčba vzácných nádorových onemocnění,
 • léčba v rámci klinických hodnocení (studií).

Chcete se objednat?
Využijte telefon: 588 444 292 (13.00 – 15.00 hodin)

Vedení onkologické kliniky

Přednosta
kliniky:

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
588 444 295
bohuslav.melichar@fnol.cz

Zástupce přednosty
pro léčebnou péči:

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

588 444 295
hana.studentova@fnol.cz

Vrchní
sestra:

Mgr. Šárka Ročková

588 444 295
sarka.rockova@fnol.cz

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2020. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.