Věda a výzkum

Klinika se řadu let zapojuje do výzkumu nových protinádorových léků a nových kombinovaných postupů. Jako jedno z prvních pracovišť v České republice jsme začali provádět konkomitantní radiochemoterapii (souběžná aplikace chemoterapie a ionizujícího záření).

V současné době je výzkum zaměřen zejména na cílenou léčbu nádorových onemocnění. Na pracovišti probíhá řada studií cílené léčby u karcinomu prsu, karcinomu ledviny a kolorektálního karcinomu, melanomu. Výzkumná aktivita se rovněž zaměřuje na studium parametrů systémové zánětlivé odpovědi u oxidačního stresu. Významná je i publikační aktivita pracoviště, v současné době pracovníci onkologické kliniky publikují kolem 25 sdělení v časopisech s impact faktorem ročně.

Výuka:

Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého zajišťuje výuku v oboru všeobecné lékařství následujících předmětů:

  • Klinická onkologie
  • Prevence a včasná diagnostika nádorů
  • Psychologické aspekty v péči o pacienta
  • Paliativní medicína

Onkologická klinika je garantem doktorandského studijního programu Onkologie.

Lékaři Onkologické kliniky vyučují na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci v následujících oborech:

  • Radiologický asistent
  • Porodní asistentka
  • Fyzioterapie
  • Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých

Onkologická klinika je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v oborech Klinická onkologie i Radiační onkologie.

Na klinice jsou organizovány cyklicky předatestační kurzy s následnou atestačních zkouškou v oborech Klinická onkologie a Radiační onkologie.

Podrobnější informace včetně seznamu garantů pro konkrétní obor a další informace najdete na webu
Univerzity Palackého v Olomouci – ZDE.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2017 . All Rights Reserved