Členění kliniky

Ambulantní část

Ambulantní část představuje samostatný úsek poskytující služby v ordinačních hodinách v oboru klinické a radiační onkologie v budovách H1 a H2, a to v těchto úsecích:

 • Onkologická všeobecná ambulance
 • Ambulance chemoterapeutická (Chemoterapeutický stacionář)
 • Ambulance radiační onkologie
 • Oddělení radiační onkologie (Ozařovny)
 • Oddělení brachyradioterapie
 • Onko-gynekologická ambulance
 • Ambulance paliativní péče
 • Nutriční poradna
 • Poradna pro choroby prsu
 • Ambulance psychologická

Lůžková část

V současné době je kapacita kliniky 54 standardních lůžek ve dvou stanicích v budově H1.

 • Oddělení 42 A: 27 lůžek
 • Oddělení 42 B: 27 lůžek

Onkologická klinika disponuje dvěma standardními lůžkovými odděleními (42A a 42B), každé s kapacitou 27 lůžek. Celkem tedy Onkologická klinika může hospitalizovat 54 pacientů.

Lůžková oddělení slouží k podávání plánované léčby nádorových onemocnění, ale rovněž k léčbě akutních stavů a komplikací onkologické terapie. Součástí lůžkového fondu jsou i lůžka paliativní péče. Hospitalizovaným pacientům se podávají náročné režimy chemoterapie, které se rovněž aplikují do venózních a arteriálních portů, podává se cílená léčba nádorových onemocnění (včetně monoklonálních protilátek) nebo její kombinace s chemoterapií. Na odděleních jsou hospitalizováni také pacienti, kteří absolvují komplikované protokoly radioterapie, včetně stereotaktické radiační terapie.

Oddělení disponují třílůžkovými a čtyřmi dvoulůžkovými (respektive jednolůžkovými) pokoji. Ke standardnímu vybavení patří televizory na každém pokoji, které jsou pacientům zdarma k dispozici. Některé pokoje jsou vybaveny plně elektricky stavitelnými lůžky. Součástí vybavení lůžkového oddělení jsou monitory vitálních funkcí a lineární dávkovače. Standardem jsou pak infuzní pumpy pro intravenózní aplikaci léčiv i pro enterální výživu a oxygenoterapie.

Oddělení jsou vybavena EKG přístroji a ultrazvukovým přístrojem, který slouží ke specializovaným diagnostickým i terapeutickým úkonům. Lékaři lůžkové části se rovněž zabývají komplikovanou diagnostikou a diferenciální diagnostikou onkologických onemocnění a provádějí terapeutické výkony (punkce nádorových výpotků, kanylace velkých žil a další specializovaná vyšetření). V neposlední řadě lékaři lůžkové části spolupracují s oddělením klinických studií při zajištění léčby pacientů zařazených do klinických hodnocení a podílí se na výzkumné a výukové činnosti Onkologické kliniky.

Laboratoře Molekulární Onkologie a Farmakogenomiky (LMOF)

Laboratoř se zabývá především komplexním výzkumem vlivu genetických faktorů na vznik nádorů a průběh onkologických onemocnění.

Sledujeme vnímavost osob vůči expozici chemických látek a analyzujeme vliv genetických polymorfismů enzymů metabolismu v predikci rizika vzniku poškození genetického materiálu a následně nádorových onemocnění.

Dalším cílem je studium průběhu nádorového onemocnění a využití jeho charakteristiky k definici terapeuticky významných genetických a epigenetických profilů (farmakogenomika) pro individualizovanou léčbu pacientů a v konečném důsledku i k cílenému vývoji léčiv specificky poškozujících nádorové buňky. Neméně významnou částí naší práce je i studium imunitní odpovědi a jejího vlivu na výsledky onkologické léčby.

Na modelových nádorových buněčných liniích sledujeme mechanismy účinků známých protinádorových léčiv a hledáme možnosti zvýšení jejich léčebného efektu. Dále studujeme nová léčiva, která dosud nebyla zařazena do klinických studií a probíhá rozvoj buněčných modelů nádorového bujení.

Pracovníci laboratoře se účastní řešení řady domácích i zahraničních grantových projektů, publikují výsledky v odborných časopisech, přednášejí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a vedou studenty v rámci pregraduálních i doktorandských studií na Lékařské fakultě, Přírodovědecké fakultě a Fakultě zdravotnických věd UP.

Vedoucí:

Zástupce vedoucího odborné skupiny:

Pracovníci:

 • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.
 • Prof. MUDr. Martin Klabusay, PhD.
 • Doc. MUDr. David Vrána, PhD.
 • MUDr. Hana Študentová, PhD.
 • MUDr. Magdaléna Hudcová, PhD.
 • Bc. Dominika Flašárová

PhD studenti:

 • MUDr. Radmila Lemstrová
 • MUDr. Marcel Matzenauer
 • MUDr. Zuzana Vlachová
 • MUDr. Martina Spisarová
 • MUDr. Marie Bartoušková

Současné grantové projekty:

Studium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatu, NV16-28375A
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta,
Řešitel: doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., Období řešení projektu: 2016 – 2019

Využití disulfiramu v nové roli léčebného prostředku pro rekurentní metastatické nádory prsu, NV16-32030A
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Spoluřešitel: Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Období řešení projektu: 2016 – 2019

Význam markerů oxysterolové dráhy pro hormonální terapii karcinomu prsu, NV17-28470A
Hlavní příjemce: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze,
Spoluřešitel: doc. MUDr. David Vrána.Ph.D, Období řešení projektu: 2017 – 2020

Genetické a epigenetické prediktivní biomarkery úspěšnosti léčby inhibitory angiogeneze u pacientů s karcinomem kolorekta, NV16-32198A
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta,
Spoluřešitel: MUDr. Hana Študentová, Ph.D., Období řešení projektu: 2016 – 2019

Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce, NV17-29389A
Příjemce: Masarykův onkologický ústav,
Spoluřešitel: MUDr. Hana Študentová, Ph.D., Období řešení projektu: 2017 – 2020

Sekvestrace inhibitorů tyrosinových kinas lysozomy a léková resistence u nádorových buněk, 17-16614S 
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta,
Spoluřešitel: MUDr. Hana Študentová, Ph.D., Období řešení projektu: 2016 – 2019

Pro studenty přírodovědných oborů a medicíny:

V laboratořích LMOF je možno absolvovat prázdninovou praxi, či si vybrat některé z témat pro diplomovou či dizertační práci. Pro aktuální seznam projektů a témat prosím kontaktujte doc. Mohelníkovou Duchoňovou.

V případě řešení diplomové či dizertační práce v rámci grantového projektu poskytujeme studentům pracovní úvazek na LF UPOL.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2018 . All Rights Reserved